Syndyk frost sp zoo sprzeda należności

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 604 505 321

Cena:
341.192,00

Opis oferty

Syndyk masy upadłości FROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie pakietu należności przysługujących FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w „Opinii” z dnia 8 lipca 2019 r. sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego. Z „Opinią” z dnia 8 lipca 2019 r. można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + ), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Syndyk oświadcza, iż jest w posiadaniu zdekompletowanej dokumentacji dotyczącej należności stanowiących przedmiot konkursu ofert. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka. Cena wywoławcza: 341.192,55 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy). Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2019 r. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 11 września 2019 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej). Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości FROST sp. z o.o. w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 września 2019 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. 12 września 2019 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:30, jako integralna część konkursu ofert. Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej , w zakładce licytacje, jak również udostępniana w biurze Syndyka (tel. + , e-mail: ).

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Syndyk frost sp zoo sprzeda należności w sprzedaży biznesu w Warszawie.

Syndyk sprzeda wyposażenie gastronomiczne

Syndyk sprzeda wyposażenie gastronomiczne

| Łódź, Łódzkie

Brak zdjęcia

Sprzedam sp z o o

| Warszawa, Mazowieckie | Sprzedam

Brak zdjęcia

Sprzedam sp z o o 601 18 99 81

| Warszawa, Mazowieckie | Sprzedam

Brak zdjęcia

Sprzedam sp zo o

| Kraków, Małopolskie | Sprzedam

Dom noclegowy gościniec w czechowicach dziedzicach sprzeda

Dom noclegowy gościniec w czechowicach dziedzicach sprzeda

| Czechowice-Dziedzice, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Sprzedam sp z o o

| Kraków, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Sprzedam sp z o o

| Lubin, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Sprzedam sp z o o

| Łódź, Łódzkie | Sprzedam

Brak zdjęcia

Pilnie sprzedam sp z o o

| Radom, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Koncesja opc sprzedam sp z o o

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam